NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ GIÁO DỤC

BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ GIÁO DỤC BÌNH DƯƠNG

 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
  • Giới thiệu Công ty
   • Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị giáo dục Bình Dương
   • Tên giao dịch : Bình Dương Educational Book and Joint – Stock Company
   • Tên viết tắt : BIBECO
   • Vốn điều lệ : 10.000.000.000 đồng.
   • Địa chỉ : 88 Trần Bình Trọng, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
   • Điện thoại : (0274) 858329-855042-8686979-3814058
   • Fax : 0274.814059
   • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 3700622234 (số cũ 4603000143) đăng kí lần đầu, ngày 25/02/2005. Đăng kí thay đổi lần thứ 6, ngày 22/11/2013 do: Sở KH & ĐT Bình Dương cấp.
   • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu : Kinh doanh các loại sách, dụng cụ học sinh, đồ chơi mẫu giáo, văn phòng phẩm. Liên doanh, liên kết, phát hành sách, báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm khác. Sản xuất, kinh doanh thiết bị đồ dùng dạy học. Dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy vi tính, thiết bị văn phòng, mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm thiết bị văn phòng.
  • Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 166/XBGD – QĐ ngày 28 tháng 01 năm 2005 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 25 tháng 02 năm 2005 với số vốn Điều lệ ban đầu là 500 triệu đồng. Trong năm 2006, Công ty đã tăng vốn góp lên 1.090.000.000 đồng theo Quyết định số 138/QĐ-NXBGD ngày 01/12/2006 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản, và đến ngày 15 tháng 04 năm 2007 Công ty đã phát hành thành công 891.000 cổ phiếu ra công chúng để tăng mức vốn Điều lệ của Công ty lên 10 tỷ đồng,

Trải qua hơn 13 năm hoạt động với 2 lần phát hành thêm cổ phiếu để mở rộng thêm quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm … Điều đó đã khẳng định phần nào tính đúng đắn và sáng tạo của Ban lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra định hướng phát triển của Công ty nhằm có thể đáp ứng được nhu cầu về sách và thiết bị trường học cho tỉnh Bình Dương và các địa bàn lân cận.

Mặc dù mới được thành lập trong thời gian ngắn, thế nhưng với sự nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của mình, Công ty đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để có thể tổ chức tốt việc sản xuất, kinh doanh các loại xuất bản phẩm theo sự phân công của NXB Giáo dục đồng thời kinh doanh các loại thiết bị học liệu giáo dục, văn phòng phẩm… nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu của các đơn vị trường học và đông đảo đọc giả. Bên cạnh việc phát hành kịp thời và đồng bộ các loại sách giáo khoa và sách tham khảo phục vụ giáo dục phổ thông, Công ty còn phát hành các loại tạp chí, thiết bị phục vụ các ngành học, cung cấp các loại băng đĩa giáo dục, thiết bị thí nghiệm hóa học và xây dựng phòng thí nghiệm, phòng bộ môn cho các đơn vị trường học…

Nhờ sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường, nhu cầu tiêu thụ cũng như những thị hiếu của khách hàng nên các sản phẩm sách và thiết bị của Công ty luôn phong phú về mẫu mã, đa dạng về nội dung, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của đông đảo người tiêu dùng. Đến nay, các sản phẩm của Công ty không chỉ giới hạn trong địa bàn tỉnh Bình Dương mà đã được các tỉnh thành khác đón nhận một cách nhiệt tình.

 

 

 

 1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý công ty

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN

Cơ cấu quản lý

Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng.

 • Đại hội đồng cổ đông : gồm tất cả cổ đông của Công ty, có quyền bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để sản xuất kinh doanh, quản trị, điều hành Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng , kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Hội đồng quản trị : Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty. Hội đồng quản trị bầu và bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ qui định trong mục 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp.
 • Ban kiểm soát : là những người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Kiểm soát viên trưởng phải là cổ đông. Nhiệm kỳ của kiểm soát viên cùng nhiệm kỳ với thành viên Hội đồng quản trị (5 năm). Việc lựa chọn người để bầu vào Ban Kiểm soát thực hiện theo những quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp và theo Quy chế quản trị công ty của tổ chức niêm yết.
 • Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty : gồm Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

Giám đốc là người quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc Công ty có những quyền hạn và nhiệm vụ như quy định trong mục 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp.

Các phòng, ban chức năng : gồm phòng Kinh doanh – Tiếp thị, phòng Kế toán – Tài vụ, phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp.

 • Phòng Kinh doanh – Tiếp thị : có nhiệm vụ xây dựng kế hoạh sản xuất – kinh doanh; tổ chức tiêu thụ sản phẩm với nhiều hình thức và đẩy mạnh tuuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm đem lại hiệu quả cho công ty; phối hợp với phòng Kế toán – Tài vụ lập hợp đồng kinh tế về việc tiêu thụ sản phẩm trình Giám đốc kí duyệt trước khi thực hiện; Tổ chức quản lý, bảo quản, nhập, xuất chặt chẽ các sản phẩm hàng hóa , vật tư kĩ thuật … theo đúng quy trình quy định và đảm bảo số lượng và chất lượng.
 • Phòng Kế toán – Tài vụ : có nhiệm vụ tổng hợp việc thực hiện kế hoạch qua các chỉ tiêu chủ yếu được giao trước HĐQT và các cơ quan chức năng; Phối hợp với các phòng ban có liên quan phấn đấu thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí , hạ giá thành sản phẩm. Đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả kinh tế cao; Thực hiện chế độ kế toán và thống kê theo quy định của nhà nước.
 • Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp : có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Giám đốc và tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực tổ chức nhân sự, lao động – tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động; các vấn đề thuộc lĩnh vực hành chính – quản trị và bảo vệ; tham mưu tổng hợp công tác tư vấn tổng hợp, chuẩn bị các văn bản thống kê, phân tích các số liệu giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
  1. Danh sách những Nhà sách của công ty hiện có:
 • Nhà sách Giáo dục :
  • Địa chỉ : 88 Trần Bình Trọng, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Điện thoại : (0274) 3514058
  • Fax : (0274) 3814059

 

 • Nhà sách Giáo dục (Bookstore):
  • Địa chỉ : 291-293 Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Điện thoại : (0274) 3686879
 1. Hoạt động kinh doanh

4.1. Sản lượng sản phẩm 

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là : kinh doanh các loại sách, dụng cụ học sinh, đồ chơi mẫu giáo, văn phòng phẩm; Liên doanh, liên kết, phát hành sách, báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm khác; Sản xuất, kinh doanh thiết bị đồ dùng dạy học.

4.2. Nguồn cung cấp

Nguồn SGK, Sách giáo viên, thiết bị trường học, sách tham khảo, lịch, … BIBECO ký hợp đồng đối tác với các đơn vị trong ngành, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp thuộc hệ thống NXBGD, cụ thể :

STT

Đơn vị

Sản phẩm

01

NXB Giáo dục

SGK

02

Các Cty Đầu tư và Phát triển Giáo dục

Sách bài tập, Sách bổ trợ SGK

03

Các Cty CP Sách Giáo dục

STK

04

Các Cty CP Học Liệu Giáo dục

Băng, đĩa CD, …

05

Các Cty CP Sách – Thiết bị Trường học

Thiết bị, đồ dùng dạy và học

.

Các yếu tố chi phí của BIBECO trong các năm qua dao động tương đối ổn định, trong đó tỷ trọng giá vốn hàng bán có xu hướng giảm. Ngược lại tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Các yếu tố tỷ trọng chi phí trong tổng doanh thu của BIBECO nằm ở mức trung bình của ngành. Trong các năm tiếp theo để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh BIBECO đang tiến hành một số biện pháp hạ thấp chi phí quản lý và chi phí bán hàng đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ theo yêu cầu.

4.3. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Là Công ty thành viên của NXB Giáo dục nên Công ty sử dụng kết quả nghiên cứu của NXB Giáo dục đñể phục vụ cho việc học tập, giảng dạy của học sinh giáo viên và góp phần nâng cao dân trí, NXBGD còn xuất bản được nhiều bộ sách lớn, có chất lượng khoa học cao; phát hành các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Toán học Và Tuổi trẻ, Văn học và Tuổi Trẻ, Toán  Tuổi Thơ …

Hơn nữa, NXBGD còn hợp tác về xuất bản với nhiều tổ chức quốc tế (như WB, UNICEF, FAO) và nhiều NXB ở nước ngoài (như Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia…) để biên soạn, biên dịch và xuất bản nhiều loại sách khác nhau, trong số đó có SGK dạy tiếng nước ngoài, giáo trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao, sách song ngữ … và giao  dịch bản quyền với nhiều NXB lớn trên thế giới như Emcyclopedia Britannica, Inc (Anh), Penguin (Mỹ), Cambridge University Press (Anh), Random House (Mỹ), Cle International, Sejer (Pháp), NXB Giáo dục nhân dân (Trung Quốc) …

4.4. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Sản phẩm của Công ty hơn 90% là của NXB Giáo dục và các công ty trong hệ thống. Do đó, việc kiểm tra chất lượng sách giáo khoa, thiết bị trường học và các loại ấn phẩm phục vụ cho việc dạy và học khác căn cứ theo tiêu chuẩn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với công tác liên kết sản xuất các thiết bị với các đối tác thì việc kiểm tra chất lượng : quy cách, mẫu mã được thực hiện ngay khi sản phẩm xuất xưởng.

4.5. Hoạt động Marketing

Quảng bá thương hiệu :

Giá trị thương hiệu là những lợi ích mà công ty có được khi sở hữu thương hiệu. Có 6 lợi ích chính là : có thêm khách hàng mới, duy trì khách hàng trung thành, đưa chính sách giá cao, mở rộng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, tạo rào cản với đối thủ cạnh tranh. Do đó, Công ty luôn đánh giá cao việc khẳng định cũng như quảng bá thương hiệu.

Công ty đã được hưởng lợi thế phần nào về quảng bá thương hiệu khi là Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục. Bên cạnh đó, Công ty tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm giáo dục dưới nhiều hình thức : brochure, qua thư ngỏ, báo, đài truyền hình địa phương, tham gia các hội trợ triển lãm sách và thực hiện chính sách bán hàng mới tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng …

Chiến lược giá :

Giá cả sản phẩm là yếu tố đặc biệt quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính cạnh tranh cũng như lợi nhuận. Do đó, Công ty thực hiện việc giảm giá bán trong các tháng khuyến mãi bán hàng, phát phiếu ưu tiên giảm giá mua SGK cho các đối tượng học sinh.

Chiến lược khách hàng :

Để thành công bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có khách hàng. Công ty có được lợi thế là công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục, được độc quyền trong việc phân phối sách giáo khoa cho toàn tỉnh Bình Dương. Không chỉ phục vụ cho mảng khách hàng có nhu cầu về sách giáo khoa và sách tham khảo, Công ty còn chú trọng đến việc hướng đến mọi đối tượng độc giả khác. Tuy nhiên, nhu cầu về sách hiện nay rất phong phú và đa dạng, phát triển không ngừng theo thời gian, biến động nhanh về lượng và chất. Do đó, nhằm mục đích hướng đến phục vụ các đối tượng khách hàng khác nhau, công ty đang hướng đến những biện pháp chiến lược sau :

 • Nghiên cứu nhu cầu sách của xã hội để xác định mức độ, đặc điểm của nhu cầu và đòi hỏi về sách trên thị trường,
 • Không ngừng nâng cao chất lượng, hình thức sách, làm cho sách phù hợp với nhu cầu trên thị trường và định hướng quốc gia,
 • Đầu tư sức và lực để thực hiện quảng cáo làm cho sách hấp dẫn khách hàng và công chúng. Từ đó, có thể làm nảy sinh nhu cầu mới về sách của khách hàng,
 • Có biện pháp tạo lập mức giá phù hợp. Nghiên cứu nhu cầu, nắm bắt kịp thời mong muốn khách hàng về sách. Chất lượng hàng hóa tốt, chủng loại mẫu mã phong phú, đa dạng, đẹp về hình thức là yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng đến với sách.
 1. Một số thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi

 • Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Ban lãnh đạo NXBGD, Chủ tịch HĐQT, NXBGD tại TP.HCM đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cả về vật chất và tinh thần.
 • Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty hợp tác, gắn kết với các phòng chuyên môn Sở, các phòng Giáo dục, các trường học trong tỉnh.
 • Về tầm nhìn lâu dài, Công ty có chiến lược phát triển nhất quán và phù hợp với xu hướng chung. Ban lãnh đạo Công ty luôn hướng tới việc minh bạch hóa hoạt động và huy động vốn từ công chúng thông qua thị trường chứng khoán. Điều này thể hiện trong những hoạt động chuẩn bị từ rất sớm của Công ty như việc tiến hành kiểm toán hàng năm, việc tăng vốn điều lệ và số lượng cổ đông để đáp ứng điều kiện niêm yết. Đội ngũ nhân sự của Công ty có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao.

Khó khăn

 • Chính sách thay đổi của Nhà nước: Chương trình và thiết bị học tập cải tiến theo từng năm. Do đó, lượng sách giáo khoa và thiết bị tồn kho năm trước có thể không sử dụng được cho năm sau, gây nên lãng phí lớn.
 • Hạn chế về cơ sở vật chất và nhân lực:
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc chưa có, đều phải thuê.
 • Về mặt nhân lực, người lao động tại BIBECO phần lớn mới tuyển nên có trình độ chưa đồng đều và cần được thường xuyên đào tạo thêm. Hầu hết cán bộ nhân viên Công ty xuất thân từ ngành giáo dục nên cần cải thiện năng lực chuyên môn về kinh doanh.
 • Sự biến động của giá cả vật liệu đầu vào và nhân công :
 • Nguyên vật liệu chính của sách, sản phẩm chủ yếu của Công ty, là giấy in ruột và giấy in bìa. Giấy in ruột, giấy in bìa hàng năm luôn có biến động về giá cả. Do nhập sách từ NXB Giáo dục, nên Công ty chịu ảnh hưởng gián tiếp từ việc tăng giá giấy in sách.
 • Thêm vào đó, giá cả dầu xăng, giá ngoại tệ, giá vàng,… tăng kéo theo những chi phí tăng trong việc vận chuyển, bốc xếp, lãi tiền vay,… và chi phí trả lương cho người lao động có hợp đồng.
 1. Triển vọng phát triển của ngành

Khi nền kinh tế càng phát triển, các nhu cầu vật chất đã được thỏa mãn, con người cần có nhu cầu an toàn và các nhu cầu khác, đặc biệt nhu cầu nhận thức và phát triển trí tuệ (trong đó có nhu cầu về sách). Chính vì vậy, hoạt động xuất bản luôn được xã hội quan tâm, là một trong những hoạt động hàng đầu của đời sống xã hội. Hiện nay, nhu cầu đọc ngày càng tăng lên. Những năm qua, hệ thống xuất bản – in và phát hành ngày càng phát triển, ít có ngành công nghiệp nào được như ngành công nghiệp sách, sản phẩm xuất bản năm sau luôn cao hơn năm trước cả về số lượng, doanh thu, lợi tức, cửa hàng sách mở ra khá nhiều.

Hiện tượng đáng chú ý là hiện nay mảng sách văn học đang có nhu cầu lớn. Nhất là loại sách văn học trong nước. Bên cạnh loại sách bán chạy nhất hiện nay là sách công cụ, sách trang bị kiến thức, sách thiếu nhi và sách văn học chiếm vị trí thứ nhì.

Mặc dù có ý kiến cho rằng tin học và các phương tiện nghe nhìn phát triển thì nhu cầu đọc giảm đi. Nhưng thực tế đã trả lời khác : Internet, đối thủ hùng mạnh nhất của sách cũng không phải không có nhược điểm, internet thông tin nhanh, kèm theo hình ảnh và đồ thị nhưng truyền cảm ít; Đọc trên máy dễ mệt mỏi, ức chế hoạt động tư duy, thông tin thường ngắn gọn, cô đặc, bị chia cắt thành nhiều khúc, nhiều mảnh, cả về mặt không gian và thời gian. Trong khi đó, sách có thể đem lại tính hệ thống, tính chuyên sâu, sự yên tĩnh suy tư sáng tạo, sách văn học nghệ thuật còn giúp vào việc bồi dượng tâm hồn. Một cuốn sách hay là sự trò chuyện với chính mình, để hiểu mình, hiểu người, giải tỏa sức ép xã hội đối với con người…. Chính vì vậy, các loại hình đã không hoàn toàn loại bỏ nhau, mà trong nhiều trường hợp còn đồng thời tồn tại bổ sung cho nhau.

Đặc biệt, khi xã hội càng phát triển, nhu cầu được học tập tăng lên, đồng nghĩa với nhu cầu về sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị giáo dục cũng tăng lên.

 1. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới.

Là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phát hành sách và thiết bị trường học, nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của mình, công ty luôn đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để có thể tổ chức tốt việc sản xuất, kinh doanh các loại xuất bản phẩm theo sự phân công của NXB Giáo dục đồng thời kinh doanh các loại thiết bị học liệu giáo dục, văn phòng phẩm … nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu của các đơn vị trường học và đông đảo học giả. Do đó, định hướng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng của ngành, chính sách nhà nước và xu thế chung trên thế giới

 1. 8. Số lượng người lao động trong công ty

Tính đến thời điểm ngày 01/03/2018, tổng số lao động của Công ty là 34 người.

 1. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp, …

Nhận thức “Con người là nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp”, Công ty luôn xem trọng công tác tuyển dụng và đào tạo lực lượng lao động nhằm đảm bảo không ngừng phát triển nguồn nhân lực cả về mặt số lượng lẫn chất lượng để có thể đáp ứng kịp thời và đầy đủ yêu cầu ngày càng lớn mạnh của Công ty.

Nguồn lao động chủ yếu tuyển dụng tại Bình Dương thông qua giới thiệu của Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Dương, Công ty Sản xuất kinh doanh và dịch vụ Bình Dương, đồng thời có thể xem xét tiếp nhận một số cán bộ từ Công ty Sách – Thiết bị trường học Bình Dương (trước đây).

Yêu cầu và điều kiện tuyển dụng : Người lao động được tuyển dụng phải có trình độ chuyên môn được đào tạo qua các trường (ưu tiên người đã qua thực tiễn), có sức khỏe, bảo đảm độ tuổi và phẩm chất đạo đức tốt.

Cán bộ được tuyển dụng được hưởng mọi chế độ quyền lợi theo Điều lệ Công ty quy định và theo luật pháp hiện hành.

 1. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị

 • Ông Ngô Đoàn Trọng Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ông Trần Hiếu – Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Ông Phạm Cảnh Toàn – Ủy viên Hội đồng quản trị

Ban Giám đốc

 • Ông Ngô Đoàn Trọng Nghĩa – Giám đốc
 • Bà Đặng Ngọc Liễu – Kế toán trưởng

Ban kiểm soát

 • Ông Nguyễn Thanh Hữu – Trưởng Ban kiểm soát
 • Bà Nguyễn Thị Huệ – Ủy viên Ban kiểm soát
 • Bà Đỗ Thị Nữ – Ủy viên Ban kiểm soát